Vastgesteld wijzigingsplan ex art. 3.6 Wro t.b.v. het perceel Ratumseweg 5

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 11 oktober 2012 tot en met 21 november 2012 ter inzage gelegd het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk op 24 september 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Ratumseweg 5.

Doel

Doel van het  wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming ten behoeve van het perceel Ratumseweg 5 is de wijziging van het agrarische bouwvlak. Tegen het ontwerpplan is een zienswijze ingediend, die tot een geringe aanpassing van het vastgestelde plan heeft geleid. Het planidentificatienummer van plan is  NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-VA01

Waar ter inzage

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 22 november 2012