Politiek forum 13 februari 2020

Op 13 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten.

Bekijk de agenda en bijbehorende stukken van het forum.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Onderwerpen

  • Opgave centrum(visie) (informatief)

19.30 tot 20.15 uur in het bedrijfsrestaurant

In het coalitieakkoord staat de ambitie om een integrale centrumvisie te ontwikkelen. De ontwikkeling van een centrumvisie is aangemerkt als één van de opgaven waar de komende periode samen met alle betrokken partijen aan gewerkt wordt.

Tijdens dit politiek forum wordt de raad geïnformeerd over de manier waarop de integrale centrumvisie wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt ingegaan op het proces, de planning en de rol van de raad daarbij.

  • Energietransitie: grootschalige opwek versus besparing & kleinschalige opwek (informatief)

20.30 tot  21.30 uur in het bedrijfsrestaurant

Binnen de energietransitie wordt met name ingezet op (zeer) grootschalige opwek van duurzame energie. De realisatie daarvan vraagt grondstoffen en ruimte, ook in het groene buitengebied van Winterswijk. De heer Stoltenborg bepleit in dit politiek forum dat ten eerste veel meer ingezet moet worden op besparing van energie en hoe dit vorm te geven en daarnaast op zoveel mogelijk kleinschalige opwek en bijvoorbeeld de aanleg van klimaatbos in Winterswijk.

Deze opwekking van duurzame energie dient bij voorkeur te worden gerealiseerd op daken en kleinschalige stukken grond bij bebouwing met aanzienlijk voordeel voor biodiversiteit. Voor deze zaken zet de werkgroep Maatschappelijk klankbord van de Energietafel zich in.