Politiek forum 9 januari 2020

Op 9 januari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 9 januari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voortgang project groenstroken (informatief)

19.30 – 20.15 uur, bedrijfsrestaurant

In september 2019 is gestart met het project Grondgebruik. In het project wil de gemeente afspraken maken over stukken grond welke oneigenlijk in gebruik zijn genomen.

Een aantal van deze groenstroken zijn bij tuinen aangetrokken, maar maken onderdeel uit van het in 2013 vastgestelde groenstructuurplan. De gemeente Winterswijk is voornemens om daar waar dit noodzakelijk is deze groenstroken terug te nemen en weer te gebruiken als onderdeel van het gemeentelijk groenstructuur. Daar waar er zich een mogelijkheid voordoet voor de bewoners om de grond toch te kopen of te huren, zullen we dit aan de bewoners voorleggen.

Tijdens dit politiek forum wordt de raad aan de hand van enkele voorbeelden meegenomen in de afwegingen die worden gemaakt.

  • Eén verordening sociaal domein (informatief)

19.30 – 20.15 uur, vergaderruimte 0.28

Op dit moment heeft de gemeente Winterswijk 10 verordeningen die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wmo, Jeugd en het leerlingenvervoer. Er wordt gewerkt aan één verordening voor het hele sociaal domein. Doel van deze nieuwe verordening: niet de wetten en regels zijn leidend, maar de hulpvraag van de inwoner.

De nieuwe opbouw en indeling van de verordening, die themagericht is, maken van deze verordening een samenhangend geheel. Deze ‘omgekeerde verordening’ kijkt naar het effect voor de inwoner, is in begrijpelijke taal geschreven en biedt een goede basis voor integraal werken.

In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de bedoeling en opzet van de nieuwe verordening. Daarnaast wordt duidelijk welke stappen er worden gezet om te komen tot de nieuwe verordening. De vaststelling van de nieuwe verordening wordt in de najaar van 2020 verwacht. De verordening treedt dan op 1 januari 2021 in werking.

  • Energietransitie regio en Winterswijk (informatief)

20.30 – 21.30 uur, bedrijfsrestaurant

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen Regionale Energie Strategieën opstellen. Uiterlijk 1 juni 2020 moet een concept hiervan worden ingediend. In de Regionale Energie Strategie worden keuzes gemaakt voor opwekking en opslag van duurzame energie. In de Regionale Energie Strategie wordt de strategie van de regio bepaald om de lokale en regionale energiedoelstellingen in 2030 te behalen. In dit politiek forum wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie van de regio Achterhoek.

Daarnaast wordt de gemeenteraad in dit politiek forum geïnformeerd over de resultaten van de Winterswijkse uitvoeringsagenda duurzaamheid.