College brengt ontwerpbestemmingsplan DAV-terrein in procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het DAV-terrein aan de Wooldseweg in Winterswijk.

Op 30 april 2019 heeft de gemeente Winterswijk een partiële bestemmingsplanherziening als ontwerp ter inzage gelegd. Dit plan hield in dat het DAV-terrein ruimte bood voor meerdere bedrijven met een milieucategorie tot en met 3.2.

Vervolgens heeft het bedrijf Winterwarm B.V. zich in november 2019 gemeld bij de gemeente met het verzoek om het gehele bedrijventerrein aan te kopen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Winterwarm B.V. wil het bedrijf in zijn geheel verplaatsen van de Industrieweg naar de DAV-locatie.  Winterwarm produceert geavanceerde gasheaters voor bedrijven over de hele wereld en sinds kort ook ledverlichting. Het bedrijf kent al jaren een gestage groei en heeft op de huidige locatie onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden. De realisatie van één bedrijf in plaats van meerdere bedrijven op de DAV-locatie wijkt zodanig af van het opgestelde ontwerpbestemmingsplan, dat een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling in procedure moet worden gebracht.

Mooie ontwikkeling
“Dit is een mooie ontwikkeling voor het DAV-terrein, waar Winterwarm gaat voor een passende en duurzame invulling in het landschap. Goed ook voor de werkgelegenheid van Winterswijk”, zegt wethouder Inge klein Gunnewiek. “Het is ook een mooie eerste stap om de herverkaveling op gang te brengen, want veel ondernemers groeien uit hun jasje op de huidige industrieterreinen. Op de huidige plek van Winterwarm ontstaat nu ruimte voor die bedrijven. Vervolgens ontstaat er ruimte op hun oude plek, waardoor naastliggende bedrijven op hun eigen plek kunnen uitbreiden en tegelijkertijd die verduurzamingsslag gaan maken”.

DAV-terrein
Het DAV-terrein ligt in het zuidwestelijke deel van de gemeente Winterswijk. Van oorsprong was hier een destructiebedrijf gevestigd. Deze is al geruime tijd geleden gesloopt. De locatie maakt geografisch onderdeel uit van een reeks bijzondere gebieden en gebouwen langs de beek Boven Slinge. De functionele en bedrijfsmatige uitstraling van het terrein staat in schril contrast met de groene en cultuurhistorische uitstraling van de omgeving. Om dit te herstellen wil de gemeente Winterswijk een nieuwe invulling aan de locatie geven, die past bij haar unieke ligging. Uitgangspunt van de invulling van het werklandschap is om een maximale integratie van natuur- en landschapswaarden en een functioneel bedrijfsmatig gebruik van het gebied te realiseren.

Door de landschapswaarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken, ontstaat er een verruiming van de natuurwaarden. Het oostelijke gedeelte van het plangebied zal worden ingericht voor waterretentie. De Boven Slinge krijgt extra ruimte in het werklandschap, waardoor de natuurlijke stromingsdrang van de beek beter tot zijn recht komt.

Procedure bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan “DAV-terrein” ligt met met ingang van woensdag 25 maart 2020 tot en met dinsdag 5 mei ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP2001SGDAVTERREIN-OW01.
Zolang het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.