Gemeenteraadsbesluiten van 20 februari 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 20 februari de volgende besluiten genomen.

Raad neemt afscheid van wethouder Wim Aalderink

Wethouder Wim Aalderink heeft op 11 februari zijn ontslag ingediend. In deze vergadering nam de raad afscheid van de wethouder en bedankte hem voor zijn inzet voor Winterswijk.

Raad benoemt en installeert Henk Jan Tannemaat als nieuwe wethouder

De fractie van Winterswijks Belang heeft Henk Jan Tannemaat voorgedragen als opvolger van Wim Aalderink. De raad heeft hem benoemd als wethouder (16 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 1 blanco stem).

Raad laat Gea Oonk (WB) toe tot de gemeenteraad

De raad heeft Gea Oonk toegelaten als gemeenteraadslid namens de fractie Winterswijks Belang. Zij neemt de zetel in van Henk Jan Tannemaat die benoemd is als wethouder. Raadslid Tim Jonker is de nieuwe fractievoorzitter van WB.

Raad beëdigt Remco Hijink (WB) als nieuw commissielid

De raad heeft Remco Hijink beëdigd als nieuw commissielid namens de fractie Winterswijks Belang.

Raad verwerpt motie over Terra Temporalis

De fracties van VW en het CDA dienden een motie in om de toegezegde 500.000 euro voor het bij de steengroeve te realiseren bezoekerscentrum Terra Temporalis pas beschikbaar te stellen als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Deze motie werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.

Raad neemt kennis van uitgangspuntennota begroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

De raad heeft kennisgenomen van de uitgangspuntennota van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de begroting 2021 en besloten hierover geen zienswijze in te dienen.

Raad kent twee burgercheques toe

Elk halfjaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Winterswijk. Over de tweede helft van 2019 heeft de raad twee burgercheques toegekend:

  • het bestuur van verenigingsgebouw Emma in Ratum krijgt een burgercheque van 1.250 euro voor de inrichting van een condoleanceruimte;
  • de werkgroep emigratie krijgt een burgercheque van 1.000 euro voor de organisatie van een tentoonstelling over de emigratie in de 19e eeuw.

Raad stelt beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 vast

De raad heeft het beoordelingskader wonen met zorg vastgesteld voor de beoordeling van initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Van wonen met zorg is sprake bij wonen inclusief verblijf met 24-uurszorg in de nabijheid (intramuraal).

Raad verhoogt leenbudget duurzaamheidslening non-profitorganisaties

De raad heeft het leenbudget van de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties met 500.000 euro verhoogd. Verhoging van het budget is nodig om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. De duurzaamheidslening is bedoeld als financiële ondersteuning van non-profitorganisaties die willen verduurzamen.

Raad stemt in met voorstel voor herinrichting raadhuis en gemeentekantoor

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de herinrichting van het raadhuis en het gemeentekantoor werden één motie en twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

  • De fracties van WB, VVD, GroenLinks, PvdA en VW dienden een motie in om de toepassing van zonnepanelen op het raadhuis mogelijk te maken. Daarnaast verzochten zij het college om bij de behandeling van de begroting voor 2021 te komen met een voorstel voor een waterstoftoepassing in de gemeente. Nadat burgemeester had toegezegd om vóór de zomer te komen met een voorstel over de toepassing van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten en een voorstel rondom waterstof werd deze motie ingetrokken.
  • De fractie VW diende een amendement in om de herinrichting van de raadzaal sober en functioneel uit te voeren en het besluit over de herinrichting van het gemeentekantoor uit te stellen. Dit amendement werd met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.
  • De fracties van WB, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en VW dienden een amendement in om bij het verduurzamen van het raadhuis vanwege de kosten niet te kiezen voor duurzaamheidslabel A, maar voor duurzaamheidslabel B, aangevuld met het plaatsen van voorzetbeglazing. Dit amendement werd met 20 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, VW) en 1 stem tegen (D66) aanvaard.

Raad aanvaardt motie ‘Bos van de toekomst’

De fracties van VVD, WB, GroenLinks en PvdA dienden een motie in om een nieuw gemeentelijk bos voor toekomstige generaties aan te leggen in Winterswijk. Deze motie werd met 20 stemmen voor (VVD, WB, GroenLinks, PvdA, CDA, D66) en 1 stem tegen (VW) aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Raadvergaderring 20 februari 2020