Gemeenteraadsbesluiten van 24 september en 1 oktober 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 24 september en 1 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad laat Wim Elferdink (CDA) toe tot de gemeenteraad

De raad heeft Wim Elferdink toegelaten als raadslid namens de CDA-fractie. Hij neemt de vacante zetel in van Thomas de Roos die onlangs ontslag nam als raadslid.

Raad beëdigt drie nieuwe commissieleden

De raad heeft Egbert Bos (VVD), Max van Eck (PvdA) en Maarten Reuvekamp (GroenLinks) beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stelt Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk vast

De raad heeft de Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk en uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze nota is opgesteld om de unieke geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen.

Raad stemt in met vestiging Grensland College in raadhuis

De raad heeft de verhuur van de ruimtes in het raadhuis aan het Graafschap College voor het Grensland College en de inzet van ambtelijk personeel voor het project Grensland College aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet.

Raad stelt Beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vast

De raad heeft het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan en vervolgens een herziening van het bestemmingsplan Eelink Noord zijn nodig om op de locatie ‘Den Harden’ woningbouw mogelijk te maken, een ontsluiting op de Laan van Napoleon te realiseren en een courante herverkaveling mogelijk te maken.

Raad stelt bestemmingsplan Landgoed Den Es vast

De raad heeft het bestemmingsplan Landgoed Den Es vastgesteld. Op verzoek van de eigenaar is de woonbestemming aan de noordoostzijde van Landgoed Den Es verplaatst naar de zuidwestzijde.

Raad stelt bestemmingsplan Bumerweg 6c vast

De raad heeft het bestemmingsplan Bumerweg 6c vastgesteld. Met de herziening van het bestemmingsplan is de bestemming gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’.

Raad neemt inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019 voor kennisgeving aan

De gemeentearchivaris brengt periodiek verslag uit aan burgemeester en wethouders over het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente. De raad heeft het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019 voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt ‘Wegsleepverordening gemeente Winterswijk 2020’ vast

De wegsleepverordening uit 2004 is geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan Jachthuisweg 18 vast

De raad heeft het bestemmingsplan Jachthuisweg 18 vastgesteld. De herziening van het bestemmingsplan maakt legalisering van een bestaande manege aan de Jachthuisweg mogelijk.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2019

De raad heeft ingestemd met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten in 2019.

Raad steunt burgerinitiatiefvoorstel over aanleg semiverhard fietspad Waliënseweg

De raad heeft het burgerinitiatiefvoorstel om een semiverhard fietspad aan te leggen aan beide zijden van de Waliënseweg unaniem aangenomen. Het college gaat het voorstel nader onderzoeken en komt begin december met een uitgewerkt voorstel.

Raad stelt Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 vast

De raad heeft de Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 unaniem vastgesteld. De nieuwe verordening treedt op 1 januari 2021 in werking en vervangt de huidige tien verordeningen in het sociaal domein.

Raad brengt geen zienswijze naar voren op Tweede Begrotingswijziging 2020 SDOA

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2020 en besloten geen zienswijze naar voren te brengen op de Tweede Begrotingswijziging 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).

Raad stemt in met voorstel herinrichting Notaristuin 2.0

Het raadsvoorstel over de herinrichting van de Notaristuin leidde tot discussie in de raad over de vraag of de herinrichting gefinancierd moest worden uit het crisis- en herstelbudget dat voor de coronacrisis in het leven is geroepen. D66 diende een amendement in om de kosten voor de herinrichting te dekken uit de algemene reserve van de gemeente. Dit amendement werd met 1 stem voor en 20 stemmen tegen verworpen. De fracties van VW en CDA dienden samen een motie in om de herinrichting van de Notaristuin te betrekken bij de ontwikkeling van de centrumvisie. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de herinrichting werd vervolgens met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Raad stelt bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020 vast

De raad heeft de bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020 unaniem vastgesteld. In de bestuursrapportage rapporteert het college aan de raad over de voortgang van met de begroting 2020 ingezet beleid en activiteiten.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2021-2030 vast

Bij de behandeling van dit agendapunt dienden de fracties van CDA, VW en D66 een motie in over de doortrekking van de Dingstraat. In deze motie werd het college verzocht om in overleg met NS Stations BV na te gaan over er mogelijkheden zijn om de uiterlijke realisatiedatum (2025) naar achteren te verplaatsen. Daarnaast werd het college verzocht om uiterlijk bij de volgende kadernota een realistische planning voor te leggen aan de raad, die –indien de raad besluit tot doortrekking van de Dingstraat– het mogelijk maakt om deze doortrekking voor 2025 te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad. Daarna werd ook het raadsvoorstel over de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2021-2030 unaniem vastgesteld.

Raad stemt in met vervanging toplaag jeugdkunstgrasvoetbalveld FC Trias

In mei is het jeugdkunstgrasvoetbalveld van FC Trias door een onafhankelijke partij volledig afgekeurd. De raad heeft ingestemd met het voorstel om een krediet van € 186.500 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor het vervangen van het jeugdveld. Bij dit agendapunt dienden de fracties van CDA, VW en D66  om kunstgrasvelden die zijn afgeschreven niet meer op te knappen om alsnog door de keuring te komen, maar deze velden te vervangen. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

Raad stelt Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit vast

De Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit bevat een duurzame toekomstvisie voor het landschap en de biodiversiteit in Winterswijk. Bij dit agendapunt werden vier moties ingediend die na toezeggingen door wethouder Inge klein Gunnewiek allemaal weer werden ingetrokken. Daarna stelde de raad de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit unaniem vast.

Motie over lokaal eigendom zonneparken ingetrokken

De fracties van VW, CDA en D66 dienden een motie in om ervoor te zorgen dat omwonenden voor 25 tot 50% financieel kunnen participeren in een zonnepark of zonneveld. Na toezeggingen van wethouder Tineke Zomer werd deze motie weer ingetrokken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.