Gemeenteraadsbesluiten van 27 maart 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van vrijdag 27 maart de volgende besluiten genomen.

Raad stemt in met onttrekken spoorwegovergang Klandermansweg aan openbaarheid

In februari 2017 heeft de gemeente Winterswijk afspraken gemaakt met ProRail en de Provincie Gelderland over de integrale aanpak van onbeveiligde spoorwegovergangen. Op 27 februari 2019 heeft de raad besloten de procedure te starten om de spoorwegovergang in de Klandermansweg aan de openbaarheid te onttrekken. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft nu besloten de spoorwegovergang in de Klandermansweg definitief aan de openbaarheid te onttrekken.

Raad stemt in met voorstel voor de opgave Winterswijk Drempelvrij

In de zomer van 2019 is de gemeente Winterswijk begonnen met de opgave ‘Winterswijk Drempelvrij’. Het doel van deze opgave is het wegnemen van drempels, zowel letterlijk als figuurlijk, zodat iedereen mee kan doen in Winterswijk. In de afgelopen maanden is op basis van bijeenkomsten en gesprekken een ‘inclusie-agenda’ opgesteld. Daarmee is de eerste fase van de opgave afgerond. De raad heeft kennisgenomen van deze inclusie-agenda en ingestemd met het voorstel voor het vervolg van de opgave Winterswijk Drempelvrij.

Raad neemt regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019 voor kennisgeving aan

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college jaarlijks verslag uit aan de raad over de resultaten betreffende de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is een coproductie van de negen gemeenten die onderdeel uitmaken van de RMC Regio Achterhoek en het RMC, samenwerkend onder de naam Leren Werkt. Bij Leren Werkt gaat het om het toezichthouden op de naleving van de leerplichtwet en het ondersteunen van jongeren en ouders om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolgang belemmeren. Daarbij worden passende oplossingen gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie te vergroten. De raad heeft het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019 voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt bestemmingsplan Wamelinkweg 18-20 vast

De raad heeft het gewijzigde bestemmingsplan voor het perceel Wamelinkweg 18-20 vastgesteld. De wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op dit perceel twee geschakelde woningen te realiseren.

Raad stelt bestemmingsplan Binnenboomweg 4 vast

De raad hete het gewijzigde bestemmingsplan voor het perceel Binnenboomweg 4 vastgesteld. Door wijziging van het bestemmingsplan is de bestaande bedrijfswoning op dit perceel omgezet naar de bestemming burgerwoning.

Raad stelt Verordening op de financiële raadscommissie 2020 vast

De raad heeft de verordening op de financiële raadscommissie 2020 vastgesteld. Met de vaststelling van de verordening is de financiële raadscommissie formeel ingesteld. Deze raadscommissie neemt de taken en verantwoordelijkheden over van de werkgroep financiën.

Raad stemt in met herinrichting planning- & controlcyclus

De raad heeft ingestemd met een aantal voorstellen om de planning & controlcyclus anders in te richten. Over de vaststelling van de financiële verordening 2020 wordt op een later moment een besluit genomen.