Gemeenteraadsbesluiten van 28 mei 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 mei de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt twee nieuwe commissieleden
De raad heeft Henk Hoenink (Voor Winterswijk) en Dominique Rootinck (VVD) beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stemt in met garantstelling voor lening aan Winterswijkse IJsvereniging
De raad heeft ingestemd met het verstrekken van een gemeentegarantie aan de Winterswijkse IJsvereniging voor een lening bij de BNG Bank van € 250.000. Die lening is nodig voor het realiseren van een nieuw clubgebouw.

Raad stemt in met programmabegroting 2021 ECAL
De raad heeft kennisgenomen van de programmabegroting 2021 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad brengt zienswijze naar voren over meerjarenraming 2022-2024 Stadsbank Oost-Nederland
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2019, de primitieve begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Stadsbank Oost-Nederland. De raad brengt als zienswijze op de begroting 2021 naar voren dat de gemeente Winterswijk niet instemt met de indexering van +2,36%, maar vasthoudt aan de regionale afspraak van een maximale indexatie van +1,7%. Ook wil de raad dat de eventuele effecten op de begroting 2021 van het tot oktober 2020 niet aannemen van nieuwe bewindvoeringszaken in beeld wordt gebracht.

Raad stemt in met jaarstukken 2019 Regio Achterhoek
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2019 van de Regio Achterhoek en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met conceptprogrammabegroting 2021 GGD-NOG
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2019 en de conceptprogrammabegroting 2021 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD-NOG) en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 ODA
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en ingestemd met een nabetaling over 2019 van € 39.600. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2021 en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stelt 1e Financiële prognose 2020 vast
Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad drie keer per jaar over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting in een financiële prognose. De raad heeft het voorstel over de 1e Financiële prognose 2020 met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

Raad stemt in met conceptprogrammabegroting 2021-2024 VNOG
De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2019, de vastgestelde kaderbrief 2021-2024 en de conceptprogrammabegroting 2021-2024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad brengt zienswijze naar voren over ontwerpbegroting 2021 SDOA
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De raad brengt als zienswijze op de begroting 2021 naar voren brengen dat de gemeente Winterswijk niet instemt met een indexering van +2,8% voor de loonkosten en +2,0% voor de overige kosten, maar vasthoudt aan de regionale afspraak van een maximale indexering van +1,7%.

Raad gunt accountantsdiensten aan Stolwijk Kelderman
De raad heeft de aanbesteding van de accountantsdiensten gegund aan accountantskantoor Stolwijk Kelderman voor de jaren 2020 tot en met 2023, met de mogelijkheid tot verlenging voor de jaren 2024 en 2025.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.