Gemeenteraadsbesluiten van 3 en 5 november 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 3 en 5 november de volgende besluiten genomen.

Raad neemt kennis van Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan VNOG 2021-2024

De raad heeft kennisgenomen van het regionaal risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Grote Veldweg 4-6-8’ vast

Met het vaststellen van dit bestemmingsplan verleent de raad medewerking aan het vergroten van de woonbestemming, het leveren van maatwerk om een hoger bijgebouw toe te staan en het mogelijk maken van een bedrijfsbestemming op het perceel Grote Veldweg 4-6-8 in Winterswijk Corle.

Raad stemt in met deelname in coöperatie De Marke

De raad heeft ingestemd met het voorstel om als gemeente deel te nemen aan het coöperatief Agro-Innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo.

Raad trekt referendumverordening in

De gemeente Winterswijk kent sinds 31 januari 2008 een referendumverordening, maar het referendum wordt als instrument in de praktijk niet gebruikt. De raad heeft daarom besloten de referendumverordening gemeente Winterswijk 2008 in te trekken en de referendumcommissie op te heffen.

Raad benoemt Mark ten Pas tot lid werkgroep rekenkamercommissie

De raad heeft raadslid Mark ten Pas (PvdA) benoemd tot lid van de raadswerkgroep van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Raad stemt in met bestuursvoordracht nieuwe leden Raad van Toezicht SOPOW

De raad heeft ingestemd met de bestuursvoordracht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en de heer J. Hoogland en de heer M.J. van Beem benoemd tot leden van de Raad van Toezicht.

Raad stelt Woonvisie Winterswijk 2020-2025 vast

De ‘Woonvisie Winterswijk 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft weer
waar de gemeente Winterswijk zich de komende jaren op wil richten op het gebied van wonen. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel werden een amendement (wijzigings¬voorstel) en motie (verzoek aan het college) in stemming gebracht:

  • D66, GL, VVD en VW dienden een amendement in om de starterslening nog niet af te schaffen en het budget van de starterslening beschikbaar te stellen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Dit amendement werd met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
  • VVD, WB, PvdA, D66, GL en CDA dienden een motie in waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe snel er voldoende en kwalitatief goede woningen in Winterswijk gebouwd kunnen worden om te groeien naar 31.000 inwoners en hierover periodiek te rapporteren aan de raad. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Na de stemming over het amendement en de motie werd het raadsvoorstel over de woonvisie unaniem door de raad aangenomen.

Raad stelt Programmabegroting 2021-2024 vast

In de raadsvergadering van 3 en 5 november stond de Programmabegroting 2021-2024 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Alle raadsfracties gaven in deze vergadering hun visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) in stemming gebracht:

  • VW en CDA dienden een amendement in om de verlegging van de Steengroeveweg uit te stellen. Dit amendement werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
  • Alle raadsfracties dienden gezamenlijk een amendement in om de inkomensgrens van de collectieve zorgverzekering niet te verlagen, maar een verkennend onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden. Dit amendement werd raadsbreed gesteund.
  • D66, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om voor het jaar 2021 een stagebon in te voeren als bijdrage aan de stagevergoeding voor Winterswijkse bedrijven die stageplekken aanbieden en te kijken hoe bedrijven kunnen worden ondersteund bij het creëren van stageplaatsen. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
  • CDA en VW dienden een motie in om bij ingrijpende bezuinigingen vooraf en zoveel mogelijk in samenspraak met betrokkenen een gedegen inschatting te maken van de haalbaarheid en de gevolgen. Ook deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
  • De motie van PvdA, GL en CDA om in 2021 een eenmalige, aanvullende waardering toe te kennen aan mantelzorgers werd met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de raad de Programmabegroting 2021-2024 vast met 20 stemmen voor en 1 stem tegen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.