Hoe klimaatbestendig is de gemeente Winterswijk?

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met Waterschap Rijn en IJssel een klimaateffectatlas gemaakt. Deze is voor iedereen toegankelijk. Tegelijkertijd is dit de start van een Winterswijkse klimaatcampagne.

De klimaateffectatlas is op vrijdag 23 april door de betrokken organisaties gepresenteerd. De atlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Belangrijkste thema’s zijn extreme regen, droogte en hitte. De kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is bij de nu verwachte klimaatveranderingen. Eén kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet is in de bebouwde kom. De klimaateffectatlas van Winterswijk is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl onder het thema duurzaamheid, een integrale opgave waar klimaatadaptatie onder valt. Daar is ook aandacht voor de klimaatcampagne, die bijdraagt aan de bewustwording voor en mogelijke actie door alle betrokkenen, waaronder de samenleving.

Samen moeten we het doen

Heemraad Antoinet Looman van Waterschap Rijn en IJssel is blij met de atlas: “Het is een geweldige manier om als waterschap en gemeenten met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan. Het is noodzakelijk en effectief om samen oplossingen te vinden voor ons veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Echt iedereen kan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het doorzagen van de regenpijp en het water lokaal houden door in de tuin te laten lopen en zo niet meer af te voeren naar het riool. Dit komt weer van pas bij droogte en hitte, álle beetjes helpen!"

Gevolgen klimaatveranderingen

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt;
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat;
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot);
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen.

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. De klimaatatlassen van de gemeenten passen in het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat in 2050 sprake moet zijn van een klimaatbestendige inrichting van de omgeving. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder dus hun eigen verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Wil  je meer weten over de klimaateffectatlas, de specifieke situatie voor onze gemeente of actueel nieuws over bijvoorbeeld de klimaatcampagne? Ga dan naar onze duurzaamheidssite op www.duurzaamwinterswijk.nl.

Wil je direct weten wat je bij jou in de buurt merkt van klimaatverandering? Bezoek dan de Klimaateffectatlas Winterswijk en zoom in op jouw buurt.

Op YouTube kun je een filmpje bekijken dat gepresenteerd is bij de lancering van de klimaateffectatlas van de drie gemeenten: https://youtu.be/eD25pfkwDE8.