Gemeenteraadsbesluiten van 28 januari 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 28 januari de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt nieuw commissielid D66

De raad heeft mevrouw Maud Schut beëdigd als nieuw commissielid namens D66.

Raad stelt beleidsnotitie Wet inburgering 2022 vast

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet gaat ervan uit dat iedereen meedoet in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. Vooruitlopend op deze nieuwe wet heeft de raad de beleidsnotitie Wet inburgering 2022 vastgesteld.

Raad stemt in met deelname in Stichting Grenzhoppers

Grenzhoppers is een netwerk dat zich bezighoudt met het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdende projecten uitvoert. Tot op heden werden de projecten door één van de deelnemende gemeenten afgehandeld. Met de oprichting van de Stichting Grenzhoppers worden de financiële bijdragen van de deelnemers en de financiële afhandeling van projecten geregeld.

Raad stelt bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘DAV-terrein 2’ vast

De raad heeft het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘DAV-terrein 2’ vastgesteld. De vaststelling van dit bestemmingsplan maakt de verplaatsing van het bedrijf Winterwarm B.V. van de Industrieweg naar de voormalige DAV-locatie aan de Wooldseweg mogelijk.

Raad wijst Denise ter Horst aan als plaatsvervangend griffier

De raad heeft mevrouw Denise ter Horst aangewezen als plaatsvervangend raadsgriffier. Zij is sinds 1 januari als raadsadviseur werkzaam op de griffie. De tijdelijke aanwijzing van de heer Robert Jansen is hiermee te vervallen.

Raad neemt motie Aanpak straathandel drugs aan

De fracties van CDA, VW en VVD dienden een motie in waarin het college werd verzocht te onderzoeken of de straathandel in drugs kan worden teruggedrongen door toepassing van de ‘Veluwse methode’. Hierbij wordt een bestuursrechtelijke aanpak gekozen en gebruik gemaakt van een last onder dwangsom. Deze motie werd met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Raad trekt motie Project grondgebruik, verkoop en verhuur openbaar groen in

De fracties van GL, VVD, WB, D66, VW, PvdA, CDA dienden een motie in om coulanter om te gaan met inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben. Wethouder Tineke Zomer zegde toe pas op de plaats te maken met het project aan de Bargerkempke, de evaluatie van het project naar voren te halen en met een voorstel naar de raad te komen. Voor GL was deze toezegging voldoende om de motie in te trekken. Het CDA deed vervolgens een ordevoorstel om de motie alsnog in stemming te brengen. Dit voorstel werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

Raad bekrachtigt noodverordening voor centrum Winterswijk

Op 27 januari 2021 heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld om verstoring van de openbare orde en veiligheid in het centrum van Winterswijk te voorkomen. De raad heeft deze noodverordening unaniem bekrachtigd.

VVD trekt motie Woningbouw op Tuunterveld in

De fracties van VVD, WB, GL en PvdA dienden een motie in waarin het college werd verzocht de mogelijkheid van woningbouw op het Tuunterveld te onderzoeken. Wethouder Inge Klein Gunnewiek gaf aan dat het daarvoor nu niet het goede moment is, omdat het college eerst aan de slag wil met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Daarop trok de VVD de motie in.

Raad verwerpt motie Nieuwe structuurvisie

De fracties van CDA en VW dienden een motie in om een nieuwe structuurvisie voor Winterswijk op te stellen als basis voor toekomstige ontwikkelingen. Wethouder Inge Klein Gunnewiek gaf aan dat een structuurvisie overbodig is, omdat er in het kader van de nieuwe Omgevingswet al een omgevingsvisie voor het buitengebied is opgesteld en voor de bebouwde kom nog een omgevingsvisie wordt opgesteld. De motie werd vervolgens met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.