Gemeenteraadsbesluiten van 23 september en 7 oktober 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 23 september en 7 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad staat stil bij overlijden oud-raadslid Dick Oonk

Aan het begin van de vergadering stond de raad stil bij het overlijden van oud-raadslid Dick Oonk. Hij was in de periodes 2006-2010 en 2012-2014 raadslid voor de fractie van Winterswijks Belang. Dick Oonk overleed op 10 augustus op 59-jarige leeftijd.

Raad beëdigt Thomas de Roos (CDA) tot lid van de gemeenteraad

Thomas de Roos neemt de vacante zetel in die is ontstaan door het vertrek van raadslid Ismaël Johannis (CDA).

Raad beëdigt drie nieuwe commissieleden

De raad heeft Danny Nijman (VVD), Nasim Morad (VVD) en Sam Begari (CDA) beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stelt centrumvisie en uitvoeringsagenda vast

De raad heeft de integrale centrumvisie en het uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van het centrum van Winterswijk vastgesteld.

Raad stelt bestuursrapportage en 1e prognose 2021 vast

In de bestuursrapportage en 1e prognose 2021 worden de activiteiten en de financiën uit de begroting 2021 gevolgd en eventueel bijgesteld.

Raad verlengt inschrijftermijn ondernemerslening

De raad heeft de inschrijftermijn voor ondernemersleningen met terugwerkende kracht verlengd tot en met 30 september 2021.

Raad stelt gewijzigde verordening Marktgelden 2021 vast

De raad heeft ingestemd met het voorstel om in heel 2021 geen marktgeld te heffen en de Tweede Wijzigingsverordening Marktgelden 2021 vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vast

Het bestemmingsplan Eelink Noord maakt de aanleg van een weg vanaf de Laan van Napoleon naar ‘Den Harden’ en de bouw van 13 woningen mogelijk.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop complex Weurden 2-4

De raad heeft een krediet van € 525.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van het complex Weurden 2-4. De aankoop van dit complex is van strategisch belang voor de herontwikkeling van het Weurden en het te ontwikkelen Cultuurkwartier.

Raad stelt regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast

De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer uit 2012 zijn geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Raad neemt kennis van evaluatierapport regionale samenwerking Regio Achterhoek

De raad heeft kennisgenomen van het evaluatierapport en de reactie van de Achterhoek Board op de aanbevelingen en de door de Board geformuleerde actiepunten onderschreven.

Raad verleent college toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling SDOA

De raad heeft het college toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) te wijzigen. De regeling moet gewijzigd worden door de oprichting van Fijnder, het nieuwe werkleerbedrijf voor de Oost-Achterhoek dat is ontstaan uit de samenvoeging van SDOA en Werkbaan Oost.

Raad neemt kennis van bestuursrapportage en begrotingswijziging SDOA

De raad heeft kennisgenomen van de eerste bestuursrapportage en de tweede begrotingswijziging 2021 van de SDOA en besloten geen zienswijzen in te brengen.

Raad kent burgercheque toe aan ‘t Gasthuus

De raad heeft een burgercheque van € 1.250 toegekend aan ’t Gasthuus voor de realisatie van een nieuwe website.

Raad stemt in met verzoek Alliander voor versterking kapitaalstructuur

Alliander heeft haar aandeelhouders verzocht de kapitaalstructuur te versterken vanwege grote aanpassingen in de energiesystemen voor het versneld realiseren van een duurzame energievoorziening. De raad heeft ingestemd met het voorstel om te participeren in de obligatielening van Alliander voor een bedrag van € 1.916.430 en eventueel maximaal 25% extra te investeren indien niet alle aandeelhouders bereid zijn deel te nemen.

Raad stemt in met locatie Misterweg voor nieuwe bedrijventerrein

Het raadsvoorstel om de locatie Misterweg aan te wijzen als ontwikkellocatie voor een nieuw bedrijventerrein leidde tot een lange discussie in de raad. VVD en CDA dienden een motie in waarin het college werd opgedragen om met de huidige grondeigenaar proactief te zoeken naar een oplossing. Deze motie werd na toezeggingen van wethouder Inge klein Gunnewiek weer ingetrokken. D66, CDA en VW dienden een amendement (wijzigingsvoorstel), waarin het college opdracht kreeg om eerst een integraal aanpak aan de raad voor te leggen, zodat de raad kaders voor de nieuwe locatie kan meegeven. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Vervolgens werd het raadsvoorstel over de keuze voor de locatie Misterweg met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

Raad stelt RES Achterhoek 1.0 vast

In het Klimaatakkoord (2019) heeft het kabinet bepaald dat regio’s samen moeten werken aan een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES moet worden opgenomen hoeveel de regio gaat bijdragen aan de nationale opgaven om in 2030 35 Terawattuur (TWh) aan grootschalige zonne- en windenergie op te wekken. De gemeente Winterswijk is ingedeeld bij de RES-regio Achterhoek. De RES Achterhoek 1.0 is nu gereed. Er wordt een bod gedaan van 1,35 TWh. CDA, VVD en VW dienden een motie in om te komen tot een realistische energietransitie, maar trokken deze weer in na een toelichting door wethouder Bert Frings. Vervolgens werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Raad stelt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Winterswijk 2021-2037 vast

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan opgesteld. In dit plan staat welke investeringen de komende jaren nodig zijn in de huisvesting van de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in Winterswijk. Bij de behandeling van dit agendapunt diende het CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in om ook gymvoorzieningen bij de plannen te betrekken. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. CDA en D66 verzochten het college in een motie om in gesprek te gaan met betrokkenen en belanghebbenden van de buurtschappen en met vrije school ‘De Esch’ en voor een nieuwbouwlocatie te kiezen in één van de buurtschappen. Na de toezegging van wethouder Elvira Schepers om met alle partijen in gesprek te gaan werd deze motie ingetrokken. VW en CDA dienden een motie in waarin het college werd verzocht om alle relevante partijen, waaronder kinderopvang, te betrekken bij het vervolgproces van het integraal huisvestingsplan. Na een toezegging door wethouder Elvira Schepers werd deze motie ingetrokken. Vervolgens stelde de raad het integraal huisvestingsplan en bijbehorende investeringsprogramma met algemene stemmen vast.

Raad stemt in met lidmaatschap Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie brengt lokale en regionale autoriteiten samen die zich er vrijwillig toe verbinden om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied uit te voeren. Het college stelde de raad voor lid te worden van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Het CDA stelde in een amendement voor om de ondertekening en inhoudelijke behandeling van het convenant neer te leggen bij de wethouder met de portefeuille duurzaamheid, maar trok dit amendement weer in na een toelichting door wethouder Bert Frings. Vervolgens werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Raad stelt gewijzigde Afvalstoffenverordening vast vanwege invoering ja-ja sticker

De gemeenteraad heeft op 7 november 2019 een motie aangenomen voor de invoering van een ja-ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Via die sticker op de brievenbus geeft de bewoner aan dat ze wel ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Om dit juridisch te borgen is een wijziging van de afvalstoffenverordening noodzakelijk. Het CDA diende een motie in om alle huishoudens in Winterswijk per brief op de hoogte te stellen van de invoering van de ja-ja sticker. Wethouder Bert Frings ontraadde deze motie, omdat aan zo’n mailing hoge kosten zijn verbonden. Hij zegde toe te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de inwoners te informeren. Na deze toezegging trok het CDA de motie in.

Raad stelt bestemmingsplan 'Blankersweg 1' vast

De eigenaar van het perceel Blankersweg 1 heeft verzocht om de op het perceel geldende bestemming te wijzigen van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. De raad heeft ingestemd met dit verzoek.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl/.