Gemeentenieuws 3 januari 2017

Met onder andere nieuwjaarsreceptie 9 januari 2017, bijeenkomst (internationale) bedrijfsetiquette op 26 januari, gratis vuurwerkafval inleveren, afvalkalender 2017 beschikbaar

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari

naar boven

Het bestuur van de gemeente Winterswijk wenst u een voorspoedig 2017! We zien u graag op de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2017. De nieuwjaarsreceptie begint met een optreden van Rock Pops en een korte film waarin wordt teruggeblikt op het jaar 2016. Daarna houdt burgemeester Thijs van Beem zijn nieuwjaarstoespraak. Op deze avond wordt ook de winnaar van de 100% Winterswijk Trofee bekendgemaakt. Deze prijs gaat naar de persoon of organisatie die Winterswijk in het afgelopen jaar het beste heeft gepromoot. Daarnaast wordt de puiprijs uitgereikt. Het programma wordt afgewisseld met muziek. Na het officiële gedeelte wordt in de foyer van Theater De Storm het glas geheven op het nieuwe jaar.

Gratis vuurwerkafval inleveren

naar boven

Inwoners van Winterswijk kunnen het opgeveegde vuurwerkafval (afkomstig van particulier gebruik) op woensdag 4 januari van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren bij het milieubrengstation van ROVA, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk. Alleen vuurwerkafval wordt ingenomen, aan de poort wordt gecontroleerd. (Legitimatie verplicht.)

Bijeenkomst (internationale) bedrijfsetiquette op 26 januari

naar boven

Op donderdag 26 januari 2017 organiseert het Vrouwennetwerk Duitsland-Nederland een praktijkgerichte, maar zeker ook gezellige presentatie over (internationale) bedrijfsetiquette. De bijeenkomst vindt plaats bij Welgelegen Stadscafé & Boothuis, Ruurloseweg 1, 7141 KA Groenlo, Nederland en start om 19.30 uur. Het programma van deze avond treft u hieronder aan.

Ook al zijn Nederland en Duitsland buren op de landkaart, toch zijn er wel degelijk verschillen in taal en cultuur, ook op professioneel gebied. Voor een succesvol contact met de buren zijn wederzijds begrip van zakelijke gewoonten en culturele achtergronden essentieel.

Programma

19.00 uur -    Zaal open
19.30 uur -    Welkom
19.45 uur -     Presentatie Bedrijfsetiquette (internationaal) door Sonja Hüls, trainer bedrijfsetiquette en Nicky Eppich, verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking in de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. De onderwerpen van de presentatie zijn: Culturele verschillen tussen het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven, Typische Nederlandse en Duitse houding, Communicatie,  Praktijkvoorbeelden, Do’s en don’ts.
20.45 uur -     Gelegenheid om te netwerken
22.00 uur -     Einde avond

Aanmelden vóór 19 januari 2017

Wilt u ook aanwezig zijn op deze informatieve en gezellige netwerkavond? Meld u dan aan via http://bit.ly/vrouwennetwerk. Aanmelden kan tot 19 januari 2017. Deelname is gratis.  U ontvangt twee consumpties. De overige consumpties zijn voor uw eigen rekening.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Nicky Eppich, via e-mailadres n.eppich@oostgelre.nl. We zien u graag op 26 januari! Kijk voor meer informatie ook eens op Facebook: Frauenbrücke Deutschland-Niederlande. Deze bijeenkomst wordt ondersteund door de Euregio, Stadt Bocholt, gemeente Oost Gelre en gemeente Winterswijk.

Afvalkalender 2017 beschikbaar

naar boven

De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt.

De ROVA-app

Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kunt u een herinnering instellen. U krijgt dan een seintje wanneer u de container aan de weg kunt zetten. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via www.rova.nl/contact.

Geen internet?

De afvalkalender wordt niet meer per post verstuurd. Heeft u geen toegang tot het internet? Dan kunt u de kalender aanvragen bij het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 545 454.

Sociaal Team de Post

naar boven

Regelmatig schrijven medewerkers van het Sociaal Team van de Post een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Christel te Lintum.

“Vanaf januari verandert een aantal dingen met de Regiotaxi”, vertelt Christel te Lintum sociaal werker bij Sociaal Team de Post. “Voorheen regelde iedere gemeente zelf het vervoer in en om zijn gemeente. Vanaf januari is dit geregeld met zeven Achterhoekse gemeenten. Ook wordt er straks niet meer met zones, maar met kilometers gerekend. Dit kunnen mensen merken in de ritprijs. Voor de een wordt het iets duurder, voor de ander wat goedkoper. Wat nieuw is, is dat mensen nu ook naar Duitsland kunnen. Dat kon voorheen niet. In het nieuwe jaar wordt de vervoerspas ook niet meer gebruikt. Dat is voor sommige mensen best even wennen. Wat hetzelfde blijft is dat mensen met of zonder indicatie gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. We merken dat best veel mensen vragen hebben over hoe alles werkt en wat er precies anders wordt. Alle reizigers van Regiotaxi krijgen een nieuwsbrief en een folder thuisgestuurd waarin het uitgelegd staat. Mocht u toch nog vragen hebben, u bent welkom met uw vragen bij de Post.”, zegt Christel.

Heeft u ook vragen of goede ideeën over zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 9.00 tot 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer 0543 543 960.

De verhalen van het Sociaal Team zijn fictief, maar berusten wel op de dagelijkse praktijkervaringen van de medewerkers.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

naar boven

EUREGIO houdt op dinsdag 10 januari 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Werk in uitvoering

naar boven

Sloopwerkzaamheden school Jan Stienstraweg

In verband met de afvoer van sloopmateriaal van de Beatrixschool wordt het eenrichtingverkeer in de Jan Stienstraweg tot half januari 2017 tijdelijk omgedraaid.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

naar boven

datum   info activiteit

4 januari           Gratis inleveren vuurwerkafval van 12.00 tot 16.00 uur, milieubrengstation van ROVA, Leeghwaterweg 10.

9 januari           Nieuwjaarsbijeenkomst om 20.00 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.30 uur.

10 januari          EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

11 januari          Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.

12 januari          Openbare vergadering commissie Samenleving van Winterswijk om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.

16 januari          Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

26 januari          Presentatie (internationale) bedrijfsetiquette door het Vrouwennetwerk Duitsland-Nederland om 19.30 uur, Welgelegen Stadscafé & Boothuis, Ruurloseweg 1, 7141 KA Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws. 

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 11 januari 2017 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 12 januari 2017 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl   

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Wmo-raad op 16 januari

naar boven

De Wmo-raad vergadert op maandag 16 januari aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: beleidsregels beschermd wonen, evaluatie sociaal team, resultaten gezondheidsmonitor Jeugd en voortgang digitale sociale kaart. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website Officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

  • Snelliusstraat 22

Verleende omgevingsvergunning kappen

  • Haverkampstegge 11
  • Kattenbergweg 1-26
  • Laan van Hilbelink 84

Verleende omgevingsvergunning kappen/ werkzaamheden

  • Ratumseweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

  • Haartweg 2

Ruimtelijke ordening

naar boven

  • Vastgesteld bestemmingsplan Vredenseweg 172

Mediation

naar boven

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

naar boven

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 20 december 2016 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

  1. Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 23 november 2016 in de planschadezaak naar aanleiding van het bestemmingsplan “Dennendijk 44”

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website.

Terugblik op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 22 december 2016.

naar boven

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang:

Het was in de laatste vergadering van het jaar vooral tijd voor vragen aan het college. Nadat het pand van de Rabobank verkocht is en de bijbehorende parkeerplaats afgesloten is werd er tijdens de kerstmarkt spontaan geparkeerd op de Scholtenbrug. Aanleiding voor WB om aan te dringen op ontwikkelen van parkeerruimte achter de oude Driemark. Daarnaast vroeg WB zich af hoe het kan dat er in ons buitengebied illegaal 200 eiken gekapt zijn en een historische aarden grenswal afgegraven is zonder dat er ingegrepen is. Als regelgeving niet duidelijk geweest mocht zijn, ligt het voor de hand eerst informatie in te winnen voordat de zaag in de bomen gaat of de shovel aan het werk gaat. Gelukkig blijkt er aangifte te zijn gedaan van beide overtredingen. Wij betwijfelen alleen of de boete opweegt tegen de opbrengst van het hout...

Tot slot concludeerde WB dat alle negatieve aandacht voor het omgekeerd inzamelen van afval de Winterswijkse inwoners er kennelijk niet van weerhouden heeft om zich massaal fanatiek op het gescheiden inzamelen te storten! We hebben er een sport van gemaakt om zo min mogelijk restafval te storten en zo de doelen voor 2016 meer dan gehaald! Compliment voor alle inwoners die kennelijk ook vinden dat we zuinig moeten zijn op onze aarde, ten behoeve van onze kinderen. WB vroeg naar de volgende stip op de horizon: kunnen we in navolging van de provincie Gelderland gaan voor de titel “eerste afvalvrije gemeente van de Achterhoek”?  WB wenst iedereen een heel goed 2017 toe!

Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

naar boven

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maand waren de deelnemers van de cursus 'Politiek Actief' aanwezig. Het was geen spannende vergadering. Er stonden alleen maar punten op de agenda waar de partijen het allemaal mee eens waren. Ik heb het al wel eerder gezegd; dit levert geen spannende politiek op maar is wel goed voor Winterswijk.

Er was wel een inspreker over de plannen voor de zorgwoningen aan de Bumerweg. Als raadsleden hadden we de week ervoor brieven gekregen van de omwonenden die aangaven dat er nog geen overleg met de buurt was geweest. Uiteindelijk bleek dat er een week voor de vergadering een eerste overleg was geweest. Als CDA vinden wij het jammer dat initiatiefnemers niet op voorhand in overleg gaan met de buren bij dergelijke plannen die ook impact op de buurt hebben.

Doordat er geen bespreekpunten waren werden er meer vragen aan het college gesteld en oproepen gedaan.

De landelijke subsidie voor het techniekonderwijs gaat drastisch naar beneden waardoor het technieklokaal 'skills' mogelijk zal verdwijnen. De VVD riep landelijke partijen op via de tweede kamer fracties hier wat aan te doen. Blijkbaar heeft de VVD niet veel vertrouwen in haar eigen invloed op de VVD-staatssecretaris.

Tot slot heeft de gemeenteraad de heer Hendrik Jan Mensink benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van SOPOW. Wij feliciteren de heer Mensink hier mee en wensen hem veel succes!

Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl.

Tom van Beek, raadslid VVD

naar boven

Tijdens het vragenhalfuur werd door de PvdA een vraag gesteld over de vermeende illegale kap van 200 Eiken. Zonder zich goed in de achtergronden te verdiepen werden er veroordelende woorden gesproken en moest dit volgens de inspreker hard aangepakt worden. Hierop heb ik namens de VVD geantwoord dat de betreffende bosbouwer mij enige dagen eerder te kennen had gegeven niet blij te zijn om door de Winterswijkse handhavers aan de schandpaal genageld te worden voor een vermeend delict waarvan nog lang niet vast staat of hij daar schuldig aan is.

De Winterswijkse boseigenaren hebben al meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken om duidelijk te maken dat zij al sinds jaar en dag het onderhoud van de landgoederen op deze manier hebben kunnen uitvoeren en dat het Winterswijkse bomenkap beleid niet in overeenstemming is met het landelijk beleid. Zij hebben daarbij aangegeven graag met de gemeente in overleg te treden om hier samen constructief tot de juiste oplossing te komen.

 De VVD vindt het goed dat de afdeling Handhaving in Winterswijk social media zoals facebook en twitter gebruikt om informatieve berichtgeving te verspreiden. Berichtgeving van delicten waarvan de schuldvraag nog in het midden ligt horen niet namens de gemeente op sociaal media verspreid te worden.

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA

naar boven

Een tegenvallende agenda waar weinig spannende zaken op stonden. Meestal is dit de aanleiding voor een groot aantal vragen tijdens het vragenhalfuur. De volgende punten werden door raadsleden van PvdA Winterswijk aan de orde gesteld.

Jan Kortschot stelde in zijn maidenspeech vragen over het illegaal verwijderen van een historische houtwal en de illegale kap van bomen (zoals bijvoorbeeld in Ratum en Woold heeft plaatsgevonden) in Winterswijk. Daarbij keek hij kritisch naar de handhaving door de gemeente dat hij vergeleek met een tandeloze tijger. Op dit moment loont het om illegaal hout te kappen omdat er geen consequenties zijn voor de overtreders. Dat er een verschillen zouden bestaan tussen de wijze van handhaving op gewone burgers en grote organisaties weersprak de wethouder.

Raadslid Zuiderveld stelde een vraag over het recht van overpad bij "het gat van van Eck". Het afsluiten van deze doorgang door de nieuwe eigenaar van het Rabobankgebouw hield de afgelopen tijd de gemoederen behoorlijk bezig. Daarom vroeg Zuiderveld aan de wethouder of er reeds een juridisch onderzoek loopt binnen bijvoorbeeld de wegenwet. Wethouder Gommers gaf aan dat men bezig is met een juridisch onderzoek en de uitkomsten zullen worden teruggekoppeld in de commissie ruimte.

Na een korte vergadering ging de gemeenteraad het kerstreces in. De PvdA Winterswijk wenst iedereen een goed en gezond 2017 toe.

Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl.

Fractie SP: geen bijdrage ontvangen.

Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl.

Franklin Vlam, fractievoorzitter D66

Deelnemers Politiek Actief, echt actief

 

naar boven

De zes deelnemers aan de cursus Politiek Actief, mede georganiseerd door de gemeente Winterswijk, waren als VIP’s uitgenodigd om hun feed back te geven over het geleerde uit de vijf cursusavonden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen om daarna een raadsvergadering bij te wonen. Zeer tevreden deelnemers. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Thijs van Beem het boekje De Canon van Winterswijk en een certificaat.

De raad zelf begon met twee insprekers. Een sprak in voor een woon-zorgcomplex en de ander sprak in namens de Stichting Hart4Winterswijk. Beide onderwerpen zullen de komende maanden aan de orde komen in de verschillende commissies. Verder kon de voorzitter 12 agendapunten met een hamerslag voor akkoord besluiten. De fractie van D66 hield  nog een kort pleidooi n.a.v. het graaigebruik van gemeenten die precariobelasting heffen op kabels en leidingen die door hun gemeente lopen van netbeheerders. Dit om de lokale schatkist te spekken. De netbeheerders moeten deze belasting doorbelasten aan alle inwoners binnen het leveringsgebied. Dat betekent voor de Winterswijkse huishoudens een energieprijs die komend jaar stijgt met € 13,00 per jaar. Meebetalen dus aan gemeenten die deze belasting heffen. De fractie van D66 snapt dat deze wettelijk toegestane belastingheffing alleen maar van tafel gehaald kan worden door de Haagse politiek. Om dit te versnellen deed de fractie van D66 een oproep aan alle partijen uit de raad om hun Haagse vertegenwoordigers in Eerste- en Tweede Kamer hiervoor onder druk te zetten.

Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl.

naar boven

Videoverslag en besluiten raadsvergadering

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. Daar kunt u ook videoverslagen van eerdere raadsvergaderingen bekijken. De besluitenlijst kunt u vinden op onze website.

naar boven